Definitie en model Studiesucces

Updates Studiesucces, Lectoraat Studiesucces Inholland, maart 2017

Definitie Studiesucces
De vraag die vaak gesteld wordt, maar nooit echt beantwoord is, is: wat is de definitie van studiesucces?  
Het lectoraat Studiesucces hanteert een bredere definitie van studiesucces, waarin zowel het studentperspectief als het onderwijsperspectief van studiesucces is geïntegreerd.

Model Studiesucces
Om de factoren die studiesucces beïnvloeden te organiseren en om een kader te schetsen voor de onderzoeken die het lectoraat Studiesucces uitvoert, heeft het lectoraat het model ‘Kader voor Studiesucces’ samengesteld.

Definitie Studiesucces
Onderstaande tekst is afkomstig uit de publicatie die behoort bij de lectorale rede van Rutger Kappe. Deze wordt uitgesproken op 23 maart 2017.
De vraag die vaak gesteld wordt, maar nooit echt beantwoord is, is: wat is de definitie van studiesucces? Gezien de complexiteit en de diverse perspectieven (organisatie, opleiding, team, docent én student) van waaruit men het vraagstuk kan benaderen, is het ogenschijnlijk onmogelijk een allesomvattende eenduidige definitie van studiesucces te formuleren.

Het lectoraat Studiesucces hanteert een bredere definitie van studiesucces, waarin zowel het studentperspectief als het onderwijsperspectief van studiesucces is geïntegreerd. Deze definitie stelt dat men kan spreken over studiesucces ‘wanneer de academische prestaties, betrokkenheid bij onderwijsactiviteiten, tevredenheid over de opleiding, verwerving van de gewenste kennis, vaardigheden en competenties en het doorzettingsvermogen van studenten, in combinatie met studenteigenschappen als motivatie, leiden tot het verwezenlijken van hun persoonlijke ontwikkeldoelen en de onderwijsdoelstellingen’.

Op elke definitie, en zeker op een definitie van een dergelijk breed en complex begrip, is vanuit het eigen perspectief wel een nuance of aanvulling te geven. Wellicht vindt de een de definitie te veel vanuit de student opgesteld en mist de ander concrete termen als uitval en rendement. De waarde van deze definitie is dan ook vooral om het gesprek binnen de instelling en opleidingsteams aan te gaan over wat studiesucces volgens hen én voor hen betekent. Het goede gesprek over wat iedereen onder studiesucces verstaat en wat dat betekent voor de opleiding kan een goede basis zijn om vervolgstappen ter bevordering van studiesucces te zetten.

Model Studiesucces
Studiesucces wordt door een groot aantal uiteenlopende factoren beïnvloed. Deze factoren zijn gerelateerd aan de student zelf, de docent en het onderwijs. Zo zijn onder andere de individuele kenmerken- en het welzijn van studenten en docenten, het curriculum en de wijze van toetsing van invloed op het studiegedrag en studiesucces. Om deze factoren te organiseren en om een kader te schetsen voor de onderzoeken die het lectoraat Studiesucces uitvoert, heeft het lectoraat het model ‘Kader voor Studiesucces’ samengesteld.

In dit model zijn factoren, waarvan bewezen is dat deze van invloed zijn op studiesucces, geclusterd en ingedeeld naar studentfactoren, docentfactoren en onderwijsfactoren. Het model omvat de gehele studieketen en geeft dus factoren weer die van belang zijn vanaf het moment van instromen tot aan het moment dat de student de arbeidsmarkt betreedt. Daarnaast zijn in het model vier universele behoeften/processen opgenomen die van belang zijn voor het vergroten van studiesucces.